เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: วันเพ็ญ เถาสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีตจุดประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 212 คน ซึ่งมีคะแนนความมานะอุตสาหะตามการรับรู้ของนักเรียนแตกต่างจากคะแนนความมานะอุตสาหะของนักเรียนตามการรับรู้ของครูประจำชั้นไม่เกิน 18 คะแนน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความมานะอุตสาหะตามการรับรู้ของนักเรียน แบบวัดความมานะอุตสาหะของนักเรียนตามการรับรู้ของครูประจำชั้น และแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของการอบรมเลี้ยงดู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมานะอุตสาหะในระดับสูงสุด (r = .8128) รองลงมา คือ ความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อของนักเรียน (r = .5384) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (r = .4895) การศึกษาของบิดา (r = .3783) ความมุ่งหวังให้นักเรียนศึกษาต่อของผู้ปกครอง (r = .3085) การศึกษาของมารดา (r = .3188) นักเรียนไทยเชื้อสายจีน (r = .1791) และเพศ (r = .1770) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความมานะอุตสาหะ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (r = -.3577) และการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน (r = -.2489) อายุของนักเรียน (r = -.1065) และนักเรียนไทยเชื้อสายไทย (r = -.1542) 2. กลุ่มตัวทำนายที่สามารถร่วมกันทำนายความมานะอุตสาหะได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 3 ตัว เรียงลำดับความสำคัญในการทำนายจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (v03) (B= .691) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (v09) (B = .143) และความมุ่งในการศึกษาต่อของนักเรียน (v12) (B = .103) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความมานะอุตสาหะได้ร้อยละ 68.71 (R2 = .6871) และมีสมการในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ indusz = .691*v03z + 143*v09z + .103*v12z
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
percent of women that cheat link how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: psychiatry, psychology, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000113

ISSN/ISBN: 974-583-267-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย