เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตนของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทารัตน์ ตันตยาวราพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตนของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตนของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการกำกับการแสดงออกของตนของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ตอบแบบสอบถามและแบบวัดการกำกับการแสดงออกของตนของ Mark Snyder (1985) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานและสมการถดถอยมาตรฐานพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. วัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานครมีคะแนนการกำกับการแสดงออกของตนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 126.21 2. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกำกับการแสดงออกของตนได้แก่บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว (r = .525) อัตมโนทัศน์ ( r = .319) และลำดับการเกิด ( r = .126) ที่ระดับความมีนัยสำคัญน้อยกว่า .01 ( p ? .01) 3. รายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการกำกับการแสดงออกของตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.025;p?.05) 4. ตัวแปรบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว ( ? = .467) ร่วมกับตัวแปรอัตมโนทัศน์ ( ? = .197) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการกำกับการแสดงออกของตนได้ร้อยละ 32.36 ( R2 = .3236) ที่ระดับความมีนัยสำคัญน้อยกว่า .01 และมีสมการในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ SMz = .467 INEX z + .197 SC z
why men have affairs website married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: adult, adulthood, psychiatry, psychology, behavior, ปัจจัยคัดสรร, พฤติกรรม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, ผู้ใหญ่

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000111

ISSN/ISBN: 974-584-421-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย