เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความแตกต่างของบทบาททางเพศกับความสัพพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: ดุลยา จิตตะยโศธร

ชื่อเรื่อง/Title: ความแตกต่างของบทบาททางเพศกับความสัพพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความแตกต่างของบทบาททางเพศกับความสัพพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ใกลชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันของเด็กก่อนวัยรุ่นที่เพศและบทบาททางเพศแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันของเด็กก่อนวัยรุ่นเพศหญิงสูงกว่าคะแนนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อสนิทเพศเดียวกันของเด็กก่อนวัยรุ่นเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ น้อยกว่า .01 2. เด็กก่อนวัยรุ่นเพศชายที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .01 โดยเด็กก่อนวัยรุ่นเพศชายที่มีบทบาทแบบแอนโดรจีนี มีคะแนนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสนิทเพศเดียวกันสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ บทบาทความเป็นหญิงสูง บทบาทความเป็นชายสูง และบทบาทไม่เด่นชัดตามลำดับ
wife cheaters website open
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: adolescence, psychiatry, psychology, sex, บทบาททางเพศ, เพศ, เพื่อน, จิตวิทยา, นักเรียน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000108

ISSN/ISBN: 974-583-952-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย