เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของบุคคลผู้ที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน.

 

ผู้วิจัย/Authors: พัชรา ลิ้มอำไพ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของบุคคลผู้ที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของบุคคลผู้ที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทีมีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของผู้ที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับการพูดและการเขียน โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลที่สูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ หลังจากเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จะมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการพระประแดงที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย จำนวน 18 คน จากจำนวน 90 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 8 คน (ชาย 6 คน หญิง 2 คน) และกลุ่มควบคุม 10 คน (ชาย 8 คน หญิง 2 คน) โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดไฟโร-บีของชูสท์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยแสดงว่า ภายหลังเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดไฟโร-บี ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการควบคุม และด้านการผูกพัน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่มและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
cheater marriage affairs go
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, counseling, group, psychiatry, psychology, psychiatric nursing, loss, การปรึกษา, กลุ่ม, ภาวะสูญเสีย, คนพิการ, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000107

ISSN/ISBN: 974-583-894-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย