เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวต่อการลดความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี.

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ธีรมโนภาพ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวต่อการลดความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวต่อการลดความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวต่อการลดความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่า คะแนนความเครียดของบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี ที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว จะลดลงกว่าก่อนเข้ารับการปรึกษา การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดามารดาที่มีบุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี ที่แพทย์ได้ให้การวินิจฉัยแล้วและเป็นครอบครัวที่พาบุตรมาตรวจที่โรงพยาบาลเด็ก และสมัครใจเข้ารับการปรึกษา จำนวน 8 ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างแต่ละครอบครัวเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาครอบครัวละ 10 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบวัดความเครียดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมาตรวัดสัมพันธภาพของ รูดอลฟ์ เอช มูล และ เบอร์ริส เอส มูส วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดของกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว ด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่าบิดามารดาที่บุตรเกิดจากมารดาติดเชื้อเอช ไอ วี ที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว มีคะแนนความเครียดลดลงกว่าก่อนเข้ารับการปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
most women cheat women affair married men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, counseling, family, HIV, psychiatry, psychology, psychiatric nursing, stress, การปรึกษา, เครียด, เอดส์, โรคเอดส์, ครอบครัว, ความเครียด, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, บิดา, มารดา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000106

ISSN/ISBN: 974-584-620-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย