เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมาลี อุดมผล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ของนักศึกษายาบาลชั้นปีที่ 3 , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่ ต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส จำนวน 16 คน ที่ทำแบบวัดพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (CSES) ได้คะแนนต่ำของกลุ่มและต่ำกว่าเกณฑ์กลางของแบบวัดและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย สุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 8 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด กลุ่มทดลองเข้ารับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโปรแกรมของเคลลี่เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำการฝึก กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกมีการเรียนการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบวัดพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (CSES) ฉบับภาษาไทย ซึ่งคุณวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี แปลจาก The College Self-Expression Scale ของ Galassi และคณะ และดัดแปลงข้อความบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนหลัง และติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฝึก 1 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งวัดก่อนหลังและระยะติดตามผล 1 เดือน ด้วยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมเพิ่มมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกและคงอยู่ในระยะติดตามผล 1 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล 1 เดือน
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories site interactive adult stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: behavior, behaviour, nurse, psychiatry, psychiatric nursing, psychology, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, พยาบาล, พฤติกรรม, พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000105

ISSN/ISBN: 974-585-595-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย