เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซน ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี.

 

ผู้วิจัย/Authors: ผุสณีย์ แสงสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซน ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซน ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโอลเซน ที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มการวิจัย มีจำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน วิธีดำเนินกลุ่ม ดำเนินตามแนวคิดของโอลเซน ทำกลุ่มติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน เวลาที่ใช้ในการทำกลุ่มทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมให้ดำเนินชีวิตตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดความวิตกกังวลตามสภาพการณ์ของสปีลเบอร์เกอร์ มีสมมติฐานการวิจัยว่า ความวิตกกังวลของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี จะลดลงกว่าก่อนเข้ากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลอง ปรากฎว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากลุ่มควบคุมเทียม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มในแนวคิดของโอลเซนภายหลังการเข้ากลุ่ม จะมีคะแนนความวิตกกังวลลดลงกว่าก่อนเข้ากลุ่มอย่ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความวิตกกังวลลดลงกว่ากลุ่มควบคุมเทียมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
My wife cheated on me click here all wives cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, counseling, AIDS, anxiety, group, HIV, psychiatry, psychology, psychiatric nursing, การปรึกษา, เอดส์, โรคเอดส์, กลุ่ม, ความวิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช พฤติกรรม, ีพฤติกรรมเสี่ยง, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000104

ISSN/ISBN: 974-584-496-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย