เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า.

 

ผู้วิจัย/Authors: กิดานันท์ ชำนาญเวช

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า โดยมีสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ (1) เด็กกำพร้าที่เข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะมีคะแนนการยอมรับตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่ม (2) เด็กกำพร้าที่เข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะมีคะแนนการยอมรับตนเองสูงกว่าเด็กกำพร้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีที่มีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองต่ำกว่าคะแนนในตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 (79 คะแนนจากคะแนนเต็ม 150 คะแนน) และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจำนวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และกลุ่มควบคุม 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 10 ครั้ง รวมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Contrl Group Pretest-Posttest Design) โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่มตามแนวของ ohlsen เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบวัดการยอมรับตนเองที่ผู้วิจัยได้แปลและดัดแปลงมาจากแบบวัดการยอมรับตนเองของ Berger วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการยอมรับตนเองด้วยวิธีทดสอบค่า t ( t-test ) ผลการวิจัยพบว่า (1) เด็กกำพร้ากลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมกลุ่ม มีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) เด็กกำพร้ากลุ่มทดลองภายหลังเข้าร่วมกลุ่ม มีคะแนนจากแบบวัดการยอมรับตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
link husband cheated why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, child, counseling, group, psychology, การปรึกษา, การยอมรับตนเองของเด็กกำพร้า, เด็ก, เด็กกำพร้า, กลุ่ม, สุขภาพจิต, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000101

ISSN/ISBN: 974-583-898-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย