เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

 

ผู้วิจัย/Authors: แก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม ต่อความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีคะแนนความพร้อมทางอาชีพด้านทัศนคติต่ออาชีพและการประเมินความสามารถทางอาชีพต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน กลุ่มควบคุม 10 คน เป็นชาย กลุ่มละ 5 คน เป็นหญิงกลุ่มละ 5 คน กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จำนวน 15 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่มตามแนวคิดของ จอห์น โอ ไครท์ส ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจความพร้อมทางอาชีพด้านทัศนคติต่ออาชีพและด้านการประเมินความสามารถของ จอห์น โอ ไครท์ส รูปแบบการวิจัยเป็นแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฎว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางอาชีพแบบกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมทางอาชีพด้านทัศนคติต่ออาชีพ และด้านการประเมินความสามารถทางอาชีพหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill open when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, counseling, group, guidance, psychiatry, psychology, การปรึกษา, กลุ่ม, ความพร้อมทางอาชีพ, จิตเวช, จิตวิทยา, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000100

ISSN/ISBN: 974-584-611-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย