เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ชีวิตที่มความสุขของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง

 

ผู้วิจัย/Authors: พีระศักดิ์ ศรีฤาชา

ชื่อเรื่อง/Title: ชีวิตที่มความสุขของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาบ้านไก่นา อำเภอเมือง

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 54

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มุ่งค้นหาการให้ความหมายคุณค่าความเชื่อและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีชีวิตที่มีความสุขในผู้สูงอายุองค์ประกอบและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการมีชีวิตที่มีความสุขของผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาชุมชน การศึกษาชีวประวัติผู้สูงอายุจำนวน 7 ราย การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ หมู่บ้านที่ศึกษาคือหมู่บ้านไก่นา อำเภอเมือง ซึ่งได้จากการเจาะจงเลือกตามขนาด และลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมเพื่อให้ได้หมู่บ้านที่มีความใกล้ชิดกันทางสังคมและมีประสบการณ์ร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม มานานพอที่จะได้ภาพของชีวิตที่มีความสุขออกมาเสนอได้ดี โดยเป็นหมู่บ้านขนาด 145 หลังคาเรือน อยู่รวมกันแบบกระจุก มีอายุมากกว่า 100 ปี เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2543-กุมภาพันธ์ 2544 ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุยังมีบทบาทสูงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ภายใต้ปัจจัยกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะสุขภาพที่รับรู้ บทบาทก่อนเป็นผู้สูงอายุ โดยบทบาทเด่นได้แก่บทบาทผู้นำในศาสนพิธี บทบาทในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีในหมู่บ้าน การอบรมสั่งสอนลูกหลาน การส่งเสริมประเพณีปฏิบัติ และบทบาทเสริมทางเศรษฐกิจ ส่วนความหมายของชีวิตที่มีความสุขนั้น แม้จะมีแตกต่างกันบ้างแต่ผู้สูงอายุก็มองว่าเป็นสภาวะของความสุขสำราญทั้งกายและใจ ความสงบและความพอเพียง โดยเปรียบคุณค่าของการมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนกับการมีบุญ ความสุขทางใจสำคัญกว่าความสุขทางกาย ความสุขของแต่ละคนเป็นอัตวิสัยและอยู่บนฐานของการเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีสถานะใกล้เคียงกับตน ความเชื่อที่เกี่ยวกับความสุข/ด้แก่ ความเชื่อในเรื่องชะตาชีวิตหรือวาสนา และความเชื่อเรื่องเวรกรรม องค์ประกอบของชีวิตที่มีความสุขได้แก่ การมีสุขภาพดี (คือไม่มีโรคเรื้อรัง และแข็งแรงพอที่จะทำกิจกรรมที่ต้องการ) มีพออยู้ พอกิน ได้ทำบุญ ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และอยู่ในชุมชนที่ดี การปฏิบัติตนเพื่อให้ชีวิตมีความสุข ได้แก่ การรักษาสุขภาพ การทำบุญและปฏิบัติธรรม การทำตามความคาดหวังทางสังคมต่อผู้สูงอายุ บริบททางสังคมวัฒนธรรมของความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ระบบเครือข่ายญาติใกล้ชิดกัน ระบบสังคมและครอบครัวที่มให้คุณค่าเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุภายใต้อิทธิพลของพระพุทธศาสนา สังคมเกษตรกรรมที่ี่ต้องพึ่งพิงกันเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่กันแบบกระจุกและมีขนาดเล็ก การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าโครงการบริการผู้สูงอายุเพื่อให้มีความสุขควรให้สอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนให้รับผิดชอบดำเนินการบริการจากสถานบริการที่เป็นทางการควรจัดเท่าที่จำเป็น ควรเรงพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมสำหรับการมีชีวิตที่เป็นสุขของผู้สูงอายุ และขยายบริการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุให้ถึงระดับรากหญ้าโดยครอบคลุมความสุขในทุกมิติ
why men have affairs website married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend

Keywords: ผู้สูงอายุ, ความสุข, สุขภาพจิต, ชุมชน, ชนบท, metal health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000121

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ