เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการบำบัดแบบกลุ่มด้วยการเล่นต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทนา ยิ้มน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการบำบัดแบบกลุ่มด้วยการเล่นต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการบำบัดแบบกลุ่มด้วยการเล่นต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบำบัดแบบกลุ่มด้วยการเล่นต่อการลดพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดอน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่ 1,2 และกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้คือ การบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา งานวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม ซึ่งมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Tukey โดยมีสมมติฐานว่าในระยะทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองจะมีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน คือ 1) การลุกออกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 2) การพูดคุยกับเพื่อน พูดสอดแทรกขณะที่ครูสอนและพูดออกเสียงคนเดียว 3) การแหย่เพื่อน การหยอกล้อกับเพื่อน เล่นสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในขณะนั้น 4) การทำเสียงดัง ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม 1 และ 2 ผลการวิจัยพบว่า ในระยะทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน คือ 1) การลุกออกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 2) การพูดคุยกับเพื่อน พูดสอดแทรกขณะที่ครูสอนและพูดออกเสียงคนเดียว ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ในระยะทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ 3) แหย่เพื่อน การหยอกล้อกับเพื่อน เล่นสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในขณะนั้น ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 2 ส่วนในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดังกล่าว ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสำหรับพฤติกรรม 4) การทำเสียงดังของกลุ่มทดลองมีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม 1 และ 2 แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในระยะทดลองและระยะติดตามผล
husbands who cheat click why wifes cheat
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how to cheat with a married woman open infidelity signs
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: behavior, behavior therapy, behaviour, behaviour therapy, child, group, psychiatric nursing, เด็ก, กลุ่ม, พฤติกรรมก่อกวน, การพยาบาลจิตเวช, นักเรียน, พฤติกรรม, พฤติกรรมบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000098

ISSN/ISBN: 974-584-622-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย