เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาตามความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร็เพ็ญ อินทร์ไชยา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาตามความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาตามความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น , พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติงานของนักศึกพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2536 โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ (1) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จะมีคะแนนความเครียดในด้านคุกคามต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมกลุ่ม (2) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จะมีคะแนนความเครียดในด้านท้าทายสูงกว่าก่อนการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (3) นักศึกษาที่เข้ารักการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบบกลุ่ม จะมีคะแนนความเครียดในด้านคุกคามต่ำกว่า นักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (4) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มจะมีคะแนนความเครียดในด้านท้าทายสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คัดเลือกโดยอาจารย์นิเทศก์ประจำหอผู้ป่วยของคณะพยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด จากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยจำนวน 75 คน กลุ่มตัวอย่างแยกเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาตามความเป็นจริง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความเครียดในการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยแปลจากแบบสอบถามความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานของ Pagana วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความเครียดด้วยวิธีการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีคะแนนความเครียดในด้านคุกคามต่ำกว่าก่อนการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีคะแนนความเครียดในด้านท้าทายสูงกว่าก่อนการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม มีคะแนนความเครียดในด้านคุกคามต่ำกว่านักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (4) นักศึกษาที่เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มมีคะแนนความเครียดในด้านท้าทายไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
cheater marriage affairs go
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, counseling, group, nurse, psychiatric nursing, psychology, stress, ปรึกษา, เครียด, กลุ่ม, ความเครียด, การพยาบาลจิตเวช, การปรึกษา, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, พยาบาล, นักศึกษาพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000097

ISSN/ISBN: 974-584-623-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย