เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรีย์ กสิวิทย์อำนวย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรม ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี ของโรงเรียนราชานุกูล , พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเด็กดาวน์ซินโดรมที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปัญญาอ่อนประเภทดาวน์ซินโดรม ที่มีระดับสติปัญญาระหว่าง 60-70 และมีอายุระหว่าง 3-4 ปี แบ่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 5 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามโปรแกรมการสอนคำศัพท์ ที่ใช้เทคนิคตัวแบบ การชี้แนะและการเสริมแรงทางบวกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนคำศัพท์ตามโปรแกรมปกติที่โรงเรียนจัดให้ใช้เวลาทดลองทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ได้รับการทดสอบความสามารถการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ด้านความเข้าใจคำศัพท์และด้านการใช้คำศัพท์ตลอดระยะเวลาการทดลองและสิ้นสุดระยะการทดลอง 1 สัปดาห์ (ระยะหลังการทดลอง) วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูความแตกต่างของจำนวนคำศัพท์(เฉพาะที่ได้ 3 คะแนน) ที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถด้านความเข้าใจคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง และนำเสนอในรูปของตารางและกราฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. ในระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของจำนวนคำศัพท์ที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถด้านความเข้าใจคำศัพท์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 2. ในระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของจำนวน คำศัพท์ที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้คำศัพท์สูงกว่ากลุ่มควบคุม
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: down syndrome, mental retardation, psychiatric nursing, psychology, reinforcement, แรงเสริม, โรคปัญญาอ่อน, การเสริมแรง, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, ปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000096

ISSN/ISBN: 974-584-454-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย