เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษา.

 

ผู้วิจัย/Authors: สายฝน ควรผดุง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษา, พ.ศ.2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 160 คน เป็นนักศึกษาชาย 80 คน และหญิง 80 คน ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บันทึกเทป เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์สถานะทางเอกลักษณ์ที่ดัดแปลงจาก Identity Status Interview โดยมาร์เซียและคณะ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ด้านอาชีพด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ด้านการเมืองด้วยตนเองได้อย่างมีสมบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ด้านศาสนาด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ด้านทัศนคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ด้านเพศสัมพันธ์ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นักศึกษาอยู่ในสถานะที่ค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: adolescence, psychiatry, psychology, เอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลาย, จิตวิทยา, นักศึกษา, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000094

ISSN/ISBN: 974-584-147-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย