เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้ข้อมูลที่มีต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก.

 

ผู้วิจัย/Authors: แก้วสามสี สาเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้ข้อมูลที่มีต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลที่มีต่อระดับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ตัวอย่างประชากรประกอบด้วยผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกที่ไม่เคยรับการผ่าตัดมาก่อนรับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 30 ราย จัดเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 โดยการจับคู่ กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองที่ 1 จะได้รับการให้ข้อมูลขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่าตัด ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 จะได้รับการให้ข้อมูลขั้นตอนวิธีปฏิบัติร่วมกับความรู้สึก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความวิตกกังวล และแบบสังเกตพฤติกรรมความวิตกกังวล มีค่าความเที่ยง .93 และ .85 ตามลำดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง 2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters wife affair read
wife cheaters go open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: วิตกกังวล, ภาวะวิตกกังล, การให้ข้อมูล, ก่่อนผ่าตัด, การปฏฺบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, anxiety, anxious

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000031

ISSN/ISBN: 974-582-859-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย