เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตและปัญหาการเรียนของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

ผู้วิจัย/Authors: กิติยา จำรัสเลิศสัมฤทธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตและปัญหาการเรียนของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตแพทย์ว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหาการเรียนหรือไม่ กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามมีจำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 70.74 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามทั่วไปและแบบสอบถาม SCL-90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ทดสอบค่า Chi-Square และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สรุปผลได้ดังนี้ 1. นิสิตแพทย์ที่มีปัญหาการเรียนมีปัญหาสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกซึมเศร้า และความคิดหวาดระแวงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นิสิตแพทย์ที่มีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ 1 ด้านขึ้นไป มีจำนวน 45 คน (15.20%) เป็นชาย 30 คน เป็นหญิง 15 คน 3. การย้ำคิดย้ำทำ พบมากที่สุดในนิสิตแพทย์ มีจำนวน 27 คน (9.02%) รองลงมาคือความรู้สึกซึมเศร้าและอาการของโรคจิต มีจำนวนอย่างละ 17 คน (5.74%) 4. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 มีการย้ำคิดย้ำทำมากกว่านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นิสิตแพทย์ที่มีอายุน้อยมีการย้ำคิดย้ำทำมากกว่านิสิตแพทย์ที่มีอายุมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นิสิตแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดมีการย้ำคิดย้ำทำ ความรู้สึกซึมเศร้า ความมุ่งร้ายไม่เป็นมิตรและความคิดหวาดระแวงมากกว่านิสิตแพทย์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7. นิสิตแพทย์ชายมีปัญหาสุขภาพจิตในด้านอาการของโรคจิต มากว่านิสิตแพทย์หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 8. บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความคิดหวาดระแวง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 9. บรรยากาศในครอบครัวและความสัมพันธ์ของนิสิตแพทย์กับสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 10. นิสิตแพทย์ที่ได้รับค่าใช้จ่ายน้อย (ต่ำกว่า 2,000 บาท) ในแต่ละเดือนพบว่ามีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับความกลัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
why do husband cheat site when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: สุขภาพจิต, นักศึกษาแพทย์, นิสิตแพทย์, แพทย์, ปัญหาสุขภาพจิต, stress, mental health problem, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374350000020

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย