เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา.

 

ผู้วิจัย/Authors: ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ.2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 52 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกการผ่อนคลายจากผู้วิจัย ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย แต่ได้รับการดูแลตามปกติจากเจ้าหน้าที่ประจำการ วัดความวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบวัดความวิตกกังวลของวิลเลี่ยม ดับบลิว เค ซุง การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง F-test วิเคราะห์ความแปรปรวน และ Scheffe’s test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการฝึกการผ่อนคลาย กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลน้อยกว่าก่อนการฝึกการผ่อนคลาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2. กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย มีความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: psychiatric nursing, relaxation tecnique, anxiety, cancer, วิตกกังวล, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, เทคนิคผ่อนคลาย, มะเร็ง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย