เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าในบ้านพักคนชรานักบุญโยเชฟ จังหวัดขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ลี่ทองอิน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าในบ้านพักคนชรานักบุญโยเชฟ จังหวัดขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า 32 คน ในบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ Solomon Four Group Design ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่มละ 8 คน ทำการทดสอบก่อนและหลังการบำบัดด้วย Geriatric Depression Screening Scale. (GDS.) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.94 โดยให้การบำบัดทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวม 8 ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 องค์ประกอบ two-way Anova ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการบำบัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ช่วยให้ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการบำบัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง มีภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการบำบัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3. เพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
husbands who cheat click why wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how to cheat on my husband site my wife cheated
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
dating for married women who love to cheat meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: depress, depression, depressive, GDS, geriatrics, group, psychiatric nursing, group therapy, elderly, กลุ่ม, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมบำบัด, กลุ่มกิจกรรม, ซึม, ซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย