เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์.

 

ผู้วิจัย/Authors: อทิตยา พรชัยเกตุ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า การบำบัดด้วยหนังสือ สามารถเสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กพิการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้หรือไม่จึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กพิการทั้งเพศชาย และหญิง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ และพักอยู่ที่ศูนย์บริการเด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์พิการจำนวน 26 คน โดยสุ่มอย่างง่ายเข้าเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มทดลองได้รับการบำบัดด้วยหนังสือ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการบำบัดหนังสือ และทั้ง 2 กลุ่มได้รับการดูแลตามปกติจากโรงเรียนและศูนย์บริการเด็กพิการ ผู้วิจัยได้ให้เด็กทั้ง 2 กลุ่มตอบแบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธฉบับปรับปรุง ก่อนและหลังการบำบัดด้วยหนังสือ แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย , ค่าความแปรปรวน และT-test ในการสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบำบัดด้วยหนังสือสามารถเสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กพิการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website cheat how often do women cheat on their husbands
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: child, psychiatric nursing, self esteem, feeling, psychology, ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง, จิตวิทยา, เด็ก, เด็กพิการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย