เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยทางจิต สังคม ในผู้ป่วยชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ.

 

ผู้วิจัย/Authors: นิจวรรณ ไกรสิงห์เดชา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยทางจิต สังคม ในผู้ป่วยชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ.2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ กลุ่มประชากรศึกษามีจำนวน 40 คน ซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคลินิกชลลดา ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 มกราคม 2535 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสำรวจสุขภาพจิตเอส ซี แอล 90 การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทางสถิติโดยวิธีไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. อายุของประชากรศึกษาอยู่ในช่วง 15-38 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง (นักแสดงระบำ ทำงานบาร์ ฯลฯ) (ร้อยละ 70.0) ระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 50.0) ระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 20.0) และระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 20.0) รายได้ 1,500 - 10,000 บาทต่อเดือน สถานภาพสมรส โสด (ร้อยละ 90.0) บิดามารดายังมีชีวิตอยู่และอยู่ด้วยกัน เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศชาย (ร้อยละ 87.5) และกับทั้งเพศชายและหญิง (ร้อยละ 10.0) ผู้ที่มาขอรับบริการนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรักร่วมเพศ 11 คน กลุ่มมีความต้องการแปลงเพศ (Transsexuals) 13 คน และกลุ่มที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทใด 16 คน 2. ปัจจัยทางจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย อัตมโนทัศน์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศ พบว่า 2.1 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องอัตมโนทัศน์ ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองก่อนรับการผ่าตัดแปลงเพศ 2.2 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 เรื่องอัตมโนทัศน์ด้านคามสุข-ความพอใจเกี่ยวกับอวัยวะเพศของตนเองก่อนรับการผ่าตัดดัดแปลงเพศ 2.3 ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสนใจเรื่องคู่ร่วมเพศ 3.ผลสำรวจสุขภาพจิต (แบบ เอส ซีแอล 90) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ 4. ปัจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย อิทธิพลของสังคมรอบข้าง และทัศนคติต่อสังคม พบว่า 4.1 ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา เรื่องอิทธิพลของสังคมรอบข้าง 4.2 มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 เรื่องทัศนคติต่อสังคม ข้อวิจารณ์ผลการวิจัย 1. การแบ่งกลุ่มประชากรศึกษาอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากข้อคำถามที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 2. ประชากรศึกษาน้อยเกินไป จึงเห็นความแตกต่างได้ไม่ชัดเจน
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women looking to cheat link when a husband cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
horny sex stories read reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: psychiatry, psychology, SCL-90, sex, social, จิตวิทยา, ปัจจัยทางจิต สังคม ผู้ป่วยชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ, จิตเวชศาสตร์, เพศ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย