เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัย 2-3 ปี.

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวนีย์ พัฒนอมร

ชื่อเรื่อง/Title: การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัย 2-3 ปี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ.2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กกับปัจจัยบางประการของเด็กและบิดามารดา วิธีการอบรมเลี้ยงดู ความสอดคล้องในการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนสัมพันธภาพของบิดามารดา กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กอายุระหว่าง 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี 6 เดือน ที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์สุขวิทยาจิต และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 77 คน เด็กเหล่านี้เป็นเด็กปกติ มีความสามารถช่วยเหลือตนเองตามเกณฑ์ประเมินพัฒนาการของ แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามบิดาและมารดาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาและสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนการช่วยเหลือตนเองสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยใน 2 ด้าน คือ ด้านการขับถ่าย และด้านการทำความสะอาดร่างกายและแต่งตัว แต่มีคะแนนต่ำกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เฉลี่ยในด้านการรับประทานอาหาร บิดารมารดาส่วนใหญ่เลือกใช้การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยที่มารดาจะเป็นผู้ดูแลและตัดสินใจเรื่องการอบรมเลี้ยงดูในกิจกรรมดังกล่าวของเด็กด้วยตนเองมากที่สุด และพบว่าปัจจัยด้านมารดาบางประการเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการช่วยเหลือตนเองของเด็ก กล่าวคือ ระดับการศึกษาของมารดาและเวลาที่มารดาทำงานนอกบ้านใช้ดูแลลูก มีความสัมพันธ์กับคะแนนด้านการขับถ่าย (p<.01, p<.05) รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคะแนนด้านการรับประทานอาหาร (p<.01) ในขณะที่ปัจจัยด้านบิดาทุกประการไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคะแนนการช่วยเหลือตนเองของเด็กในทุกด้าน
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: child, child psychiatry, development, psychiatry, psychology, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย