เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรัง.

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริพัชร รัตแพทย์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรัง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลกระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรัง และศึกษาผลกระทบด้านจิตใจจำแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาการเจ็บป่วย และระดับการมองเห็น เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรังจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 90 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลกระทบทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ร่วมกับแบบทดสอบสุขภาพจิต SCL-90 บางส่วน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรังได้รับผลกระทบทางจิตใจและสังคมสูงกว่าประชากรปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ เท่ากับ .001 2. เพศชายมีความวิตกกังวลสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ เท่ากับ .05 3. ผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรังที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้สึกซึมเศร้าและวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ เท่ากับ .001 4. ระยะเวลาการเจ็บป่วยไม่มีผลต่อความรู้สึกซึมเศร้าและความวิตกกังวล 5. ผู้ป่วยต้อหินเรื้อรังที่มีความพิการทางสายตา 2 ข้าง มีความรู้สึกซึมเศร้าและความวิตกกังวลสูงกว่า กลุ่มที่มีความพิการทางสายตา 1 ข้างและไม่มีความพิการทางสายตา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ เท่ากับ .01
My wife cheated on me click all wives cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat link when married men cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
reasons women cheat click how to cheat on wife
percent of women that cheat click how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: depress, depression, depressive, psychiatry, psychology, SCL-90, social, anxiety, ความวิตกกังวล, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, สังคม, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย