เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในคลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนีรัตน์ อนันทวุฒิกานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในคลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การมีบุตรเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งในชีวิตสมรส และเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความรักและความผูกพันระหว่างสามีภรรยา ดังนั้นการไม่มีบุตรจึงก่อให้เกิดปัญหาแก่คู่สมรสได้ สาเหตุของการมีบุตรยากนั้นอาจมีปัจจัยทางร่างกายและทางจิตใจ ในปัจจุบันมีผู้มารับบริการเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มากขึ้น และการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านร่างกาย ส่วนการศึกษาปัจจัยทางด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากนั้นยังมีน้อยมาก การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากสตรีที่มารับบริการ ณ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฉพาะรายใหม่ และตรวจร่างกายสามีแล้วปกติ จำนวน 100 ราย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2534 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มประเมินจากการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภาวะจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะทางอารมณ์ การปรับตัวในชีวิตสมรส เอกลักษณ์ทางเพศ ความรู้ในเรื่องเพศและบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยฝ่ายหญิง 31.0 ปี ชาย 35.4 ปี ทั้งฝ่ายหญิงและชายมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี อาชีพมั่นคง รายได้อยู่ ในเกณฑ์ ระยะเวลาของการสมรสอยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 62 มีประวัติคุมกำเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ และร้อยละ 38 ไม่เคยคุมกำเนิดเลย ร้อยละ 30 มีสุขภาพปกติและร้อยละ 62 ให้ประวัติภาวะสุขภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการมีบุตรยาก ปัจจัยด้านจิตใจ จากแบบสอบถามสุขภาพ CMI พบว่า ร้อยละ 46 มีความวิตกกังวล และร้อยละ 17 มีความรู้สึกเศร้าหมองนอกจากนี้ยังพบว่า สตรีที่มีบุตรยากมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีบุตรยาก มีการปรับตัวในชีวิตสมรสไม่ดี มีปัญหาเรื่องเอกลักษณ์ทางเพศ และขาดความรู้ในเรื่องเพศ จากแบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF พบว่า สตรีที่มีบุตรยากมีบุคลิกภาพที่เบี่ยงเบนไปจากค่าปกติ เป็นแบบที่มีความวิตกกังวลและมีความสนใจแคบอยู่เฉพาะเรื่องในปัจจุบัน ปัจจัยด้านจิตใจมีผลกระทบต่อชีวิตสมรสในคู่สมรสที่มีบุตรยากอย่างชัดเจน ดังนั้นในการให้การบำบัดรักษาบุคลากรทางการแพทย์ ต้องคำนึงถึงทางร่างกาย จิตใจ พร้อมที่จะเข้าใจในปัญหาของคู่สมรสและสามารถให้คำแนะนำและการแก้ไข
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
abortion personal stories site suction abortion
spy phone apps android go spyware for android phone
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
lesbian sex stories click sex stories sites
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, บุคลิกภาพ, สตรี, สุขภาพจิต, 16PF, CMI, personality, psychology, stress, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย