เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดา ศาสนัส

ชื่อเรื่อง/Title: ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เพศ อายุ ระยะเวลาที่เร่ร่อน ภูมิลำเนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางการศึกษา กับลักษณะความคาดหวังในชีวิตด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ครอบครัว สังคมของเด็กเร่ร่อน และรวมทั้งศึกษาถึงแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน ประชากรเป็นเด็กเร่ร่อนในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS(Statistical Package for Social Science) ผลการวิจัยพบว่า เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านการศึกษาในระดับต่ำ ร้อยละ 76.0 ระดับปานกลางร้อยละ 20.0 ระดับสูงร้อยละ 4.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านการประกอบอาชีพ ในระดับค่าร้อยละ 60.0 ระดับปานกลางร้อยละ 40.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านครอบครัวในระดับค่าร้อยละ 76.0 ระดับปานกลางร้อยละ 24.0 มีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตด้านสังคม ในระดับต่ำร้อยละ 38.0 ระดับปานกลางร้อยละ 62.0 และมีแนวโน้มความคาดหวังในชีวิตรวมทุกด้านในระดับค่าร้อยละ 64.0 ระดับปานกลางร้อยละ 36.0 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน พบว่า องค์ประกอบทางสถานภาพส่วนบุคคลกับความคาดหวังในชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 องค์ประกอบทางสถานภาพด้านเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของเด็กเร่ร่อนกับความคาดหวังในชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาตามภูมิลำเนาพบว่า ความคาดหวังในชีวิตด้านสังคมระหว่างเด็กเร่ร่อนที่มีภูมิลำเนาในภาคกลางกับภาคเหนือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why men have affairs website married men who cheat with men
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ความคาดหวัง, child, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374350000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย