เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: ณัฐพร ลัทธยาพร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ,พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความต้องการ 15 ด้านกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะบุคลิกภาพความต้องการด้านการมีระเบียบ และความต้องการด้านมีอำนาจเหนือผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .117 และ .09 ตามลำดับ) ลักษณะบุคลิกภาพความต้องการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= -.104) 2. ลักษณะบุคลิกภาพความต้องการด้านการมีระเบียบ และความต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นสามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ .05 (R 2 =.027) และมีสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน (Z) ดังนี้ ความพึงพอใจในงาน = .1404 (การเป็นระเบียบ) + .1179 ( การมีอำนาจเหนือผู้อื่น )
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
abortion personal stories site suction abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
meet to cheat go why women cheat
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: nurse, personality, psychiatry, psychology, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, บุคลิกภาพ, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 37434000014

ISSN/ISBN: 374-581-535-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย