เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการพัฒนาเจตคติและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในงานสุขภาพจิตชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: นัยนันต์ เตชะวณิช

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการพัฒนาเจตคติและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในงานสุขภาพจิตชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 84

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชน ผลที่ได้รับ พบว่า ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีนักศึกษา 4 ใน 5 คน (80 %) มีเจตคติในทางลบต่อการปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชน ทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี หลังเข้าร่วมโครงการนักศึกษาทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชน (100%) ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมนการวางวัตถุประสงค์ วางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานด้วยตนเอง ประกอบกับคุณลักษณะของอาจารย์หรือผู้นิเทศ ที่ให้แนวคิดที่ดีต่อนักศึกษา ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ และการมี 5 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงสร้างสรรค์ การให้กำลังใจ และช่วยเหลือตามความเหมาะสม สามารถพัฒนาเจตคติและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาได้
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: นักศึกษา, พยาบาล, สุขภาพจิต, เจตคติ, ทักษะ, สุขภาพจิตชุมชน, การพยาบาลจิตเวชชุมชน, ปฏิบัติการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล, ทัศนคติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000012

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต