เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรีย์ มากบุญประสิทธิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ภาพพจน์ต่อเพศชายและเพศหญิงและการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคล, พ.ศ.2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพพจน์ต่อลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกของเพศชายและเพศหญิงและผลของภาพพจน์ที่มีต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคลในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 1. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลเพศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 2. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลเพศและข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยกล้าแสดงออก 3. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยกล้าแสดงออก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพพจน์ที่ว่า “ เพศชายมีลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกมากกว่าเพศหญิง” และการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกของเอกัตบุคคลเป็นดังนี้ 1. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลเพศเพียงอย่างเดียว เพศชายได้รับการตัดสินว่ามีลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกมากกว่าเพศหญิงมีอย่างนัยสำคัญ (P? .001) และการตัดสินใจดังกล่าวมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับภาพพจน์ที่มีต่อเพศชายและเพศหญิงของกลุ่มตัวอย่าง 2. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลเพศและข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยกล้าแสดงออก เพศชายได้รับการตัดสินว่ามีลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกไม่แตกต่างจากเพศหญิง 3. ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลเพศและข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยกล้าแสดงออก เพศชายได้รับการตัดสินว่ามีลักษณะนิสัยกล้าแสดงออกไม่แตกต่างจากเพศหญิง
why most women cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ภาพพจน์, psychiatry, psychology, sex, เพศ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000118

ISSN/ISBN: 974-579-655-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารทางวิจัย