เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน.

 

ผู้วิจัย/Authors: ลักขณา มูลศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะบทบาททางเพศต่างกัน ,พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของความวิตกกังวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบทบาททางเพศต่างกัน ลักษณะบทบาททางเพศแบบใดมีความวิตกกังวลสูงที่สุดและต่ำที่สุด กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสหศึกษา ปีการศึกษา 2534 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนเป็นชาย 200 คน หญิง 200 คน โดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะตอบแบบสอบถาม 2 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามวัดลักษณะบทบาททางเพศ และแบบสอบถามวัดความวิตกกังวล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง และทดสอบภายหลังด้วยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีบทบาททางเพศต่างกัน มีความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 2. นักเรียนที่มีลักษณะความเป็นชายสูงลักษณะเดียว (Masculinity) มีความวิตกกังวลต่ำที่สุด ส่วนนักเรียนหญิงที่มีลักษณะความเป็นชายสูงลักษณะเดียว (Masculinity) มีความวิตกกังวลไม่แตกต่างจากนักเรียนหญิงที่มีลักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้งคู่ (Androgyny) แต่มีความวิตกกังวลต่ำกว่านักเรียนหญิงที่มีความเป็นหญิงสูงลักษณะเดียว (Femininity) และนักเรียนหญิงที่มีลักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงต่ำทั้งคู่ (Undifferentiated) 3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีลักษณะบทบาททางเพศไม่ชัดเจน (Undifferentiated) มีความวิตกกังวลต่ำที่สุด
website read here how often do women cheat on their husbands
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
my wife cheated now what read women who cheat with married men
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: ความวิตกกังวล, anxiety, mental health, psychiatry, sex, stress, เครียด, เพศ, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000117

ISSN/ISBN: 974-581-477-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย