เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง.

 

ผู้วิจัย/Authors: รัฐกมล บรรหาร

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชาย ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาครัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 420 คน โดยแบ่งเป็นวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวแบ่งประเภทตามการอบรมเลี้ยงดู 7 แบบ แบบละ 30 คน รวม 210 คน และวัยรุ่นชายปกติแบ่งประเภทตามการอบรมเลี้ยงดู 7 แบบ แบบละ 30 คน รวม 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าว และแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูของสมพร สุทัศนีย์ และแบบวัดอัตมโนทัศน์เทเนสชี สร้างโดย วิลเลียม เอช ฟิทส์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบรายคู่ภายหลังตามวิธีของ Tukey ผลการวิจัยปรากฎผลดังนี้ 1. วัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวมีคะแนนอัตมโนทัศน์ต่ำกว่าวัยรุ่นชายปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ไม่มีความแตกต่างของอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายปกติที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับวัยรุ่นชายปกติที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่น ๆ 3. ไม่มีความแตกต่างของอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่น ๆ
husbands who cheat click why wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
lesbian sex stories click sex stories sites
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: adolescence, aggression, aggressive, development, mental health, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พัฒนาการ, วัยรุ่น, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000116

ISSN/ISBN: 974-581-604-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย