เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: พาสนา ผโลศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การสำรวจปัญหาการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาการปรับตัวของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามเพศและช่วยระยะพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้น 400 คนเด็กวัยรุ่นตอนกลาง 400 คน และเด็กวัยรุ่นตอนปลาย 400 คน ทำการสุ่มตัวอย่างขั้นแรกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratify Random Sampling) และทำการสุ่มตัวอย่างขั้นที่สองโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจปัญหาการปรับตัวของมูนนีย์ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กวัยรุ่นตอนต้นรวมทั้งเพศชายและหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านโรงเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านบ้านและครอบครัว และด้านสุขภาพและพัฒนาการทางร่างกาย 2. เด็กวัยรุ่นตอนต้นเพศชายประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านโรงเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านบ้านและครอบครัว 3. เด็กวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านโรงเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านสุขภาพและพัฒนาการทางด้านร่างกาย 4.เด็กวัยรุ่นตอนกลางรวมทั้งเพศชายและเพศหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดด้านอนาคตเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านการปรับตัวทางเพศ 5. เด็กวัยรุ่นตอนกลางเพศชายประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านอนาคตเกี่ยวกับอาชีพ และการศึกษา และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านการปรับตัวทางเพศ 6.เด็กวัยรุ่นตอนกลางเพศหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านการปรับตัวทางการเรียนและด้านอนาคตเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านการเงิน สภาพความเป็นอยู่และการงาน 7. เด็กวัยรุ่นตอนปลายรวมทั้งเพศชายและหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดด้านการปรับตัวทางการเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดทางด้านบ้านและครอบครัว 8. เด็กวัยรุ่นตอนปลายเพศชายประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านการเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านบ้านและครอบครัว 9. เด็กวัยรุ่นตอนปลายเพศหญิงประสบปัญหาการปรับตัวมากที่สุดทางด้านการเรียน และประสบปัญหาการปรับตัวน้อยที่สุดด้านบ้านและครอบครัว
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters website open
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: adjustment, adolescence, psychiatry, sex, เพศ, การปรับตัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000115

ISSN/ISBN: 974-581-534-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย