เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกัน.

 

ผู้วิจัย/Authors: ชนาทิพ ละม่อม

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกัน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกัน , พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ตัวแบบจากสไลด์เทปต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กกลุ่มอายุ 5-6 ปี และกลุ่มอายุ 7-8 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กกลุ่มอายุ 5-6 ปี ที่ได้ดูตัวแบบที่ได้เสนอโดยไสลด์เทปจะแสดงพฤติกรรมร่วมมือมากกว่าเด็กกลุ่มอายุ 5-6 ปี ที่ไม่ได้ดูตัวแบบที่เสนอโดยไสลด์เทปในระยะทดสอบหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เด็กกลุ่มอายุ 7-8 ปี ที่ได้ดูตัวแบบที่เสนอโดยสไลด์เทปจะแสดงพฤติกรรมร่วมมือมากกว่าเด็กกลุ่มอายุ 7-8 ปี ที่ไม่ได้ดูตัวแบบที่เสนอโดยไสลด์เทปในระยะทดสอบหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เด็กกลุ่มอายุ 5-6 ปี และกลุ่มอายุ 7-8 ปี ที่ได้ดูตัวแบบที่เสนอโดยสไลด์เทปจะแสดงพฤติกรรมร่วมมือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
cheaters wife affair read
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
wife cheaters website open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
meet to cheat go why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
reasons women cheat go how to cheat on wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: behavior, behaviour, psychiatry, psychology, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, พฤติกรรม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000093

ISSN/ISBN: 974-581-423-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย