เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิกา เฉลิมกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตก ต่างกัน, พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและเอกลักษณ์บทบาททางเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสแตกต่างกัน ดังนี้ 1. ในเพศชาย ผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะแอนโดรจีนีและลักษณะความเป็นชาย มีความพึงพอใจในชีวิตสมรส สูงกว่าผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะความเป็นหญิง และลักษณะที่ไม่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ (p?.05) ผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะความเป็นหญิง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกว่าผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะที่ไม่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ (p?.05) ส่วนผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะแอนโครจีนีและลักษณะความเป็นชาย มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสไม่แตกต่างกัน 2. ในเพศหญิง ผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะแอนโครจีนีและลักษณะความเป็นหญิง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรส สูงกว่าผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะความเป็นชาย และลักษณะที่ไม่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ (p? .05) โดยผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศแอนโครจีนีและลักษณะความเป็นหญิง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสไม่แตกต่างกัน และผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะความเป็นชายและลักษณะที่ไม่ชัดเจนมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสไม่แตกต่างกัน 3. ในเพศชาย ผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะที่ไม่ชัดเจนมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสต่ำที่สุด ส่วนในเพศหญิง ผู้ที่มีเอกลักษณ์บทบาททางเพศลักษณะความเป็นชาย และลักษณะที่ไม่ชัดเจน มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสต่ำที่สุด
why most women cheat signs of infidelity
click here catch a cheater what is infidelity
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife

Keywords: ความพึงพอใจ, สุขภาพจิต, เอกลักษณ์ทางเพศ, psychiatry, sex, เพศ, คู่สมรส, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000092

ISSN/ISBN: 974-581-557-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสาการวิจัย