เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบวัดไพโร-บี.

 

ผู้วิจัย/Authors: ภารณี วนะภูติ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแบบวัดไพโร-บี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ตามแนวคิดของคาร์ล อาร์ รอเจอร์ส ต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน แยกเป็นผู้หญิง 6 คน ผู้ชาย 2 คน และมีช่วงอายุระหว่าง 21-23 ปี กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกลุ่มจิตสัมพันธ์แบบการพักอยู่ร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลา 3 วัน รวมจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกลุ่มทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดไพโร-บี การวิเคราะห์คะแนนที่ได้ กระทำโดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนในระยะก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีการเพิ่มขึ้นในระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวม 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมที่แสดงออกต่อผู้อื่น ด้านการมีส่วนร่วมที่ต้องการให้ผู้อื่นแสดงออกต่อตนเอง ด้านการผูกพันที่แสดงออกต่อผู้อื่น และด้านการผูกพันที่ต้องการให้ผู้อื่นแสดงออกต่อตนเอง ส่วนด้านการควบคุมที่แสดงออกต่อผู้อื่น และด้านการควบคุมที่ต้องการให้ผู้อื่นแสดงออกต่อตนเอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women who cheated read looking for affair
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: group, psychiatry, , psychology, กลุ่ม, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000041

ISSN/ISBN: 974-579-571-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย