เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโรเจอร์สที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล.

 

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี วีระสุขสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโรเจอร์สที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโรเจอร์ส ที่มีต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขณะรักษาในโรงพยาบาล โดยมีสมมติฐานว่าความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจขณะรักษาในโรงพยาบาลจะลดลงหลังจากเข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบวัดความวิตกกังวลต่อสภาพการณ์ของสปิลเบอร์เกอร์ (State-Trait Anxiety Inventory Form X-1 by Spielberges, 1970) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดก่อนเข้ากลุ่มและตอบแบบวัดฉบับเดียวกันทันทีหลังจากสิ้นสุดการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทดสอบค่าความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลที่วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลของการวิจัยพบว่า คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มผู้ป่วยก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหัวใจขณะรักษาในโรงพยาบาลลดลงหลังจากเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของโรเจอร์ส
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, การให้้การปรึกษา, ปรึกษา, ภาวะวิตกกังวล, วิตกกังวล, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กลุ่มจิตบำบัด, anxiety, counseling, group, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000039

ISSN/ISBN: 974-581-209-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย