เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: จิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.

 

ผู้วิจัย/Authors: สินีนาฎ สมบูรณ์เอนก

ชื่อเรื่อง/Title: จิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า 1. บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ 2. ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์จะมีผลต่อจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ และ 3. บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานทั้งสองด้าน คือด้านเทคนิคและบริการ มีจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างจากบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือบริการด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวหรือไม่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับต่ำ เช่น บรรณารักษ์ไม่กังวลมากว่าการนำคอมพิวเตอร์มาใช้จะทำให้ผู้ใช้เสื่อมศรัทธาในตัวบรรณารักษ์ จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เสียหายในขณะที่ใช้ตลอดจนทำให้เกิดปัญหาการว่างงานในห้องสมุด และการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 2. ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ของบรรณารักษ์มีผลต่อจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากมีจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น้อย 3. เมื่อเปรียบเทียบจิตกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระหว่างบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและบริการ กับบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคและบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านบริการ โดยตั้งสมมติฐานว่าบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานทั้งสองด้านจะมีจิตกังวลน้อยกว่าบรรณารักษที่ปฏิบัติงานด้านเดียว ผลจากการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับสมมุติฐานในขั้นตอนความรู้สึกส่วนตัวก่อนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ แต่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานในขั้นตอนการวางแผนนำคอมพิวเตอร์มาช่วยปฏิบัติงาน และขั้นตอนผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
read go married and want to cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
spy phone apps android go spyware for android phone
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
cheaters faithwalker.org all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ความวิตกกังวล, จิตกังวล, ความเครียด, เครียด, บรรณารักษ์, สุขภาพจิต, mental health anxiety, anxious, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374340000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย