เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่อง.

 

ผู้วิจัย/Authors: มยุรี กลับวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่อง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความจำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและศึกษาผลการใช้เครื่องมือในการฝึกความจำในผู้สูงอายุ ที่มีความจำบกพร่องจำนวน 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง และใช้ Solomon four group design ในการออกแบบการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนำเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความจำตามแบบของ Stengel ที่ได้รับการปรับตามขั้นตอนแล้ว ไปใช้กับผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องในกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการทดสอบก่อนและหลังการฝึกความจำด้วย Mini Mental State Exam ผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองมีความจำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการฝึกความจำ ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกความจำนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าอิทธิพลของการทดสอบก่อนการฝึกความจำไม่ส่งผลต่อการทดสอบหลังการฝึกความจำ การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของตัวแปรอิสระ ระหว่างกลุ่มอายุกับเพศ ระดับการศึกษากับกลุ่มเพศ อาชีพเดิมกับกลุ่มเพศ สถานภาพการสมรสกับกลุ่มเพศ พบว่าผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอายุระหว่าง 60-75 ปี เพศชายและหญิง ไม่จำกัดอาชีพและสถานภาพการสมรส สามารถใช้แบบฝึกความจำในการฝึกความจำ และบังเกิดผลให้มีความจำในทางที่ดีขึ้นได้เหมือนกัน
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to cheat on my husband site my wife cheated
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat link how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
cheaters link all women cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories site interactive adult stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: geriatrics, memory, psychiatry, ความจำ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 374340000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย