เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาพความเครียดจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเลคโทรนิคส์

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์

ชื่อเรื่อง/Title: สภาพความเครียดจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเลคโทรนิคส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 11,ฉบับที่3, พฤษภาคม-มิถุนายน 2545 หน้า 312

รายละเอียด / Details:

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงานมีตั้งแต่สภาพภายในองค์กร ความก้าวหน้าในงาน บทบาท ลักษณะ สิ่งแวดล้อม และระบบกะ การทำการสืบค้นหาความเครียดจากการทำงานและศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดเหล่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อหาทางจัดการกับความเครียดก่อนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวคนงานและองค์กร จึงดำเนินการศึกษาแบบ cross sectional descriptive study ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2544 ในคนงานโรงงานประเภทอิเลคโทรนิคส์ผลิตนาฬิกาข้อมือ จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 536 คน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบทดสอบความเครียดทั่วไปของกรมสุขภาพจิต และแบบทดสอบความเครียดจากการทำงานที่สร้างขึ้นตามรูปแบบ job demand-control model ของ Karasek ผลการศึกษาพบว่าความชุกของผู้มีความเครียดทั่วไปนี้ประมาณร้อยละ 24 ความชุกของผู้มีความเครียดจากการทำงานประมาณร้อยละ 15 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานในโรงงานแห่งนี้ที่สมควรปรับปรุง ได้แก่ ระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันโรคจากการทำงาน การลดความเร่งรีบในการทำงาน การใช้ความรู้ความชำนาญ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ลักษณะการทำงานที่ซ้ำซาก อาหารกลางวัน ระยะทางการเดินทางมาทำงาน บริการทางการแพทย์ การร่วมตัดสินใจในงาน และการที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ สำหรับการทดสอบหาความสัมพันธ์ของความเครียดจากการทำงานกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความสามารถในการควบคุม (r=0.314,p=0.00) และสวัสดิการ (r=-0.175,p=0.001) มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้รูปแบบ job demabnd-control model สามารถนำมาใช้ในการค้นหาความเครียดในการทำงานในโรงงานแห่งนี้ได้ ความเครียดจากการทำงานเกิดจากปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน การที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ให้เหมาะสมได้จะช่วยให้ลดความเครียดในการทำงานลงได้
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what read i cheated on my
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
free indian sex stories site interactive adult stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ความเครียด, ภาวะเครียดในการทำงาน, เครียด, การทำงาน, อิเลคโทรนิคส์, สุขภาพจิต, ความชุก, ระบาดวิทยา, แบบทดสอบความเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000110

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ