เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การนำ case management มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การนำ case management มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 83

รายละเอียด / Details:

ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพ เน้นประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และการบริการใกล้บ้าน กรมสุขภาพจิตได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิณุประบบสุขภาพไทย การเจ็บป่วยทางจิตโดยเฉพาะโรคจิตเภท และโรคซึมเศร้า จัดได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผผ็ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมลดการกลับเป็นซ้ำ ปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระยะของการพัฒนาเป็นซ้ำสูง หรือผู้ป่วยและครอบครัวมีทรัพยากรจำกัดในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่า อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้โดยได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขใกล้บ้าน และยังช่วยให้ญาติมีความมั่นใจ พึงพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้านมีความเครียด วิตกกังวลน้อยลง case management เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นระบบกระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการประเมิน วางแผน ลงมือปฏิบัติ การประสานงานระบบให้บริการ การติดตามการให้บริการ และการระเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการต่อผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ case management การนำ case management มาใช้ในการดุแลผู้ป่วยทางจิต การประเมินผล ผลการวิจัย การนำ case management มาใช้ในผู้ป่วยทางจิตในต่างประเทศ และการนำ case management มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชนไทย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
meet to cheat femchoice.org why women cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: การพยาบาลจิตเวชชุมชน, การพยาบาลจิตเวชรายบุคคล, กิจกรรมพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, บริการพยาบาล, case management, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, ชุมชน, การดูแล, psychiatry, community, nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000011

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต