เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: จุรีรัตน์ ชุ่มอิ่ม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุและเพศ สถานภาพของการสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ทำงานแล้วในกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตที่ปรับปรุงขึ้นจากแบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต ดัชนีบ่งชี้เอ (LSI-A) ของ Neugarten et. al. (1961) และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง รวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ในการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน 2. พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเพศที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า .01 โดยบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเพศชายอายุ 33-40 ปี มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าเพศหญิงในวัยเดียวกัน 3. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและสภานภาพของการสมรสที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีช่วงอายุและสถานภาพของการสมรสแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในชีวิตไม่แตกต่างกัน 4. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับการศึกษาที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัยทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคคลที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจใชีวิตสูงกว่าบุคคลที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 5. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับรายได้ที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่บุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีระดับรายได้สูงกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีระดับรายได้ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคคลที่มีรายได้ระหว่าง 6,000-15,000 บาท มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่า 6,000 บาท
why most women cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
cheaters wife affair read
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands go why men cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: adult, adulthood, psychiatry, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ใหญ่

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 3740000109

ISSN/ISBN: 974-584-146-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย