เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: ภาวินี ธนบดีธรรมจารี

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบวัดความสำนึกในคุณค่าตนเอง ส่วนที่ 3-5 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าของตนเอง ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผู้วิจัยได้นำไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .72, .74, .75 และ .87 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/FW หาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ระดับความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 117.61 (SD = 11.54) 2. ระดับของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชอยู่ในระดับสูงทุกปัจจัย โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเท่ากับ 165.38, 51.82 และ 2.77 (SD = 17.67, 3.35 และ .20 ตามลำดับ) 3. ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สามารถทำนายความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .61 และอำนาจในการทำนายร้อยละ 36.92 เขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ ความสำนึกในคุณค่าตนเอง = -12.45+ .24 ความพึงพอใจในงาน +.18 การรับรู้ภาวะสุขภาพ +.09 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: nurse, psychiatric nurse, พยาบาลจิตเวช, พยาบาล, ปัจจัยคัดสรร, การสำนึกในคุณค่าตนเอง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373400000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย