เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ลัดดา ตันกันทะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดในงาน ระดับความพึงพอใจในงานและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชทั่วไป สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 199 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดในงานที่ได้ดัดแปลงจากแบบวัดความเครียดในงานของดาว์กินส์ เดปป์และเซลเลอร์ (Dawkins, Depp & Seller, 1985) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และแบบวัดความพึงพอใจในงานที่ได้ดัดแปลงจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของขนิษฐา กุลกฤษฎา , 2539) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช ส่วนมากมีความเครียดในงานระดับปานกลาง (X =2.98, SD =0.36) โดยมีความเครียดในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =2.92, SD =0.51) และมีความเครียดในงานรายด้านคือทรัพยากรที่จำกัด คุณลักษณะในทางลบของผู้ป่วย การบริหาร/องค์การ ความขัดแย้งของบุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานอยู่ใน ค่าเฉลี่ย =2.63, SD =0.74 และค่าเฉลี่ย =2.56, SD =0.74 ตามลำดับ) เช่นเดียวกัน 2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช ส่วนมากมีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยX =3.26, SD =0.24) โดยมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.61, SD =0.41) และมีความพึงพอใจในงานรายด้านคือ ความต้องการการประสบความสำเร็จ ความต้องการที่จะผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทำให้เกิดความพึงพอใจในงานระดับสูง (X =4.06, SD =0.52) และ X =3.71, SD =0.45 ตามลำดับ) และความต้องการอำนาจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =3.06, SD =0.49) 3. ความเครียดในงานไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความเครียด, nurse, psychiatric nursing, stress, psychiatry, เครียด, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, ปฏฺบัติการพยาบาล, ภาวะเครียด, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373400000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย