เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: มยุรี เพชรอักษร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การเรียนในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต้องเผชิญกับความเครียดไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานและความกดดันจากสภาพการเรียน การทราบสภาวะความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องย่อมสามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเครียดได้แนวทางหนึ่งการศึกษานี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อระดับความเครียดที่เกิดขึ้นในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2538-2539 จำนวน 535 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อึงต่อระดับความเครียด ส่วนที่ 2 เป็นแบบวัดสภาวะความเครียด Health Opinion Survey (HOS) ของ McMillan กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม 2 ครั้ง ในช่วงใกล้สอบของแต่ละเทอมคือเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคม ผลการศึกษาพบว่าครั้งที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 354 คน (ร้อยละ 66.2) และครั้งที่ 2 441 คน (ร้อยละ 82.4) ระดับความเครียดไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างภาคการศึกษา แต่พบว่า ระดับชั้นปีที่ศึกษามีผลต่อระดับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.0001) โดยมีระดับความเครียดอยู่ระหว่าง 33.3 (S.D.=4.1) ถึง 35.9 (S.D.=5.4) ชั้นปีที่ 1 จะมีระดับความเครียดต่ำสุดในขณะที่ชั้นปีที่ 2 และ 3 มีระดับความเครียดค่อนข้างสูง ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปี โดยมีปัจจัยร่วมที่สำคัญได้แก่ การมีโรคประจำตัว การต้องรับประทานยาเป็นประจำ ปัญหาการเรียนในชั่วโมงบรรยาย ปัญหาการเรียนในห้องปฏิบัติการ ปัญหาเรื่องที่พัก และการไม่เล่นกีฬา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องต่อระดับความเครียดในหลายชั้นปี อย่างก็ตามการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่และหาแนวทางป้องกัน รวมทั้งหลายวิธีการจัดการปัจจัยของความเครียดของนักศึกษา ตลอดจนการติดตามผลของวิธีการจัดการกับความเครียดดังกล่าว ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไป
why men have affairs redirect redirect
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความเครียด, dental, HOS, stress, เครียด, สุขภาพจิต, แพทย์, ความเครียด, ทันตแพทย์, ทันตกรรม, นักศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373390000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย