เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดำเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทำงาน

 

ผู้วิจัย/Authors: ประหยัด สายวิเชียร, วาณี เอี่ยมศรีทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การดำเนินชีวิตในครอบครัวกับความเครียดในการทำงาน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาภาวะความเครียดในการทำงานของสามีภรรยาที่ทำงานนอกบ้านในด้านการจัดการในบ้าน ความคาดหวังของสามีภรรยาที่มีต่อบทบาทของคู่ครอง การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในครอบครัว หาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแต่งาน รายได้ของครอบครัวกับความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 198 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แต่งงานครั้งแรกและอยู่กับคู่สมรส มีบุตร 2 คน รายได้ของครอบครัวต่อปีมากกว่า 240,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและพักอาศัยอยู่บ้านส่วนตัว ความรับผิดชอบต่องานบ้านทั้งสามีและภรรยารับผิดชอบงานในบ้าน ทั้งที่ทำร่วมกัน และแบ่งหน้าที่สามีหรือภรรยารับผิดชอบ การคาดหวังต่อคู่สมรสทั้งด้านการให้เวลากับงานบ้านและการให้เวลากับลูกๆ กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าคู่สมรสจะให้เวลาเท่ากับที่เป็นอยู่ ความเชื่อและการปฏิบัติในครอบครัว สมาชิกหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกัน ขาดการวางแผนระยะยาวและเชื่อถือโชคลาภ การแบ่งเวลาให้กับงานและครอบครัว ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบางครั้งคือกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่างานทำให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว มีงานมากเกินไปจนทำให้ไม่รู้สึกสนุกที่จะทำงานเหล่านั้น และหลังเลิกงานแล้วกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่าร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรง ความรู้สึกต่องานที่ทำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีประโยชน์มาก งานน่าสนใจ สมหวังและมีความหวัง ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกค่อนข้างบ่อยว่าสามารถควบคุมการใช้เวลาได้ดี และคิดถึงสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ มีความรู้สึกเป็นบางครั้งว่าโกรธและอารมณ์เสียต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยควบคุมไม่ได้ รู้สึกผิดหวังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวัง และรู้สึกว่ามีความกดดัน มีความเครียด ความรู้สึกในด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกเห็นด้วยว่าสามีควรเป็นผู้นำของครอบครัว เห็นด้วยบางส่วนว่าสามีควรมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของครอบครัว ความรับผิดชอบหลักของผู้ชายที่แต่งงานแล้วคืองานอาชีพที่ทำอยู่ และแม่ที่มีลูกเล็กๆ ควรออกไปทำงานนอกบ้านเฉพาะกรณีที่ครอบครัวต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น การเตรียมตัวรับสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครอง พ่อแม่และลูก ทั้งในด้านเกี่ยวข้องกับงานที่ทำและการเลือกวิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าหากเกิดภาวะวิกฤติในครอบครัว สามารถขอความช่วยเหลือจากญาติและเพื่อนได้ การหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแต่งงาน รายได้ของครอบครัวกับความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำในด้านต่างๆ โดยรวมปรากฎว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
read go married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
wife cheaters infidelity open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: family, psychiatry, stress, เครียด, ครอบครัว, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373380000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย