เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเครียดและปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดของพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: สินีนาฏ จิตต์ภักดี

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเครียดและปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดของพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะเครียดและปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดของพยาบาล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดกับภาวะเครียดจากลักษณะงานของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาลสวนปรุง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง ตามบัญชีรายชื่อพยาบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 จำนวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากคาลิโมและคนอื่นๆ และพัชรินทร์ สุตันตปฤดา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอสพีเอสเอส พีซีพลัส (SPSS/PC+) เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะเครียดระดับปานกลาง 2. ปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียด ด้านงานพยาบาล มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ รองลงมาได้แก่ด้านโครงสร้างของสถาบันและการบริหารองค์กร ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และด้านปัจจัยส่วนบุคคลตามลำดับ 3. ปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับภาวะเครียดของพยาบาล
link unfaithful husband why women cheat on husbands
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women who cheated read looking for affair
most women cheat cheat husband married men cheat
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife

Keywords: ภาวะเครียด, nurse, mental health, stress, เครียด, ความเครียด, สุุขภาพจิต, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373380000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย