เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: พรพัจน์ กิ่งแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและองค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วย แบบวัดสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ สัมพันธภาพในครอบครัว บทบาทของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ แมน-วิทนี่ ยู สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเพียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในระหว่าง 60-70 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สมรสแล้วและยังอยู่ด้วยกันมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-6 คน เป็นครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 49.0 และครอบครัวขยายร้อยละ 51.0 กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะไม่ประกอบอาชีพแต่มีรายได้จากบุตรหลานรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 2,000 บาท ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 2. ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีปานกลาง และไม่ดีร้อยละ 55.0, 43.0 และ 2.0 ตามลำดับ 3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวขยายและในครอบครัวเดี่ยวมีสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 4. ผู้สูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี มีสุขภาพจิตดีกว่าผู้สูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .05) 5. บทบาทของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) โดยมีค่า Rho= .3139
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
cheaters link all women cheat

Keywords: family, geriatrics, psychiatry, social, เครียด, ครอบครัว, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373380000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย