เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์

 

ผู้วิจัย/Authors: อุมาพร รักษทิพย์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับคำปรึกษาจากพยาบาลกับปัจจัยบางประการได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดและวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี และมารับคำปรึกษาจากพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 จำนวน 60 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด โดยผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวของนิตยา โรจน์ทินกร ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบวัดพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของ จาโลวิค ผู้วิจัยนำเครื่องมือไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวสอบ และนำไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว เท่ากับ 0.87 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และมีการใช้พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหามากกว่าด้านการจัดการกับอารมณ์ 2. พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดโดยรวมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการศึกษาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส และฐานะทางเศรษฐกิจพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3. ไม่มีปัจจัยตัวใดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดโดยรวมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ แต่พบว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวสามารถพยากรณ์พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหาได้ร้อยละ 9.22 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .30356 ส่วนพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์ไม่มีปัจจัยตัวใดสามารถร่วมพยากรณ์ได้
click here read here what is infidelity
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: AIDS, behavior, behaviour, HIV, psychiatry, stress, เครียด, เอดส์, โรคเอดส์, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373370000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย