เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ประภาศรี จีระยิ่งมงคล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด , พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการให้สัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเพศหญิงจำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดชนิดใช้ยาระงับความรู้สึกทั่ว ๆ ไป ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด และแบ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่ากัน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง เข้ากลุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย แบบแผนการสัมผัสซึ่งหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ มาตรวัดความวิตกกังวล และแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญของสปิลเบอร์เกอร์ ชื่อ STAI From X-I ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย นิตยา คชภักดี และคณะ นำไปหาความเชื่อมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการครอนบาคเท่ากับ 0.89 ส่วนมาตรวัดความวิตกกังวลได้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เท่ากับ .83 วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างมาแจกแจงความถี่ และคำนวณเป็นร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่า ที และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางเมื่อการวัดซ้ำ ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 และ 3 ว่าด้วยการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ภายหลังการสัมผัส มีค่าต่ำกว่าก่อนการสัมผัส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มควบคุมที่ประเมินได้ในครั้งที่ 1 มีค่ามากกว่าการประเมินในครั้งที่ 4 , 5 และ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ลดลงมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, การปฏฺิบิตการพยาบาล, การพยาบาลิจตเวช, anxiety, stress, เครียด, ความเครียด, การพยาบาล ลดภาวะวิตกกังวล, หลังผ่าตัด, การสัมผัส, anxiety, stress,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373360000015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย