เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา

 

ผู้วิจัย/Authors: วชิราภรณ์ สุมนวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ความวิตกกังวลซึ่งมี 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และแบบวัดความวิตกกังวลของซุง และแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพซึ่งมี 2 ส่วน คือ แบบประเมินสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และแบบวัดภาวะสุขภาพของเดนิส หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและนำไปหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดความวิตกกังวลเท่ากับ 0.88 และแบบวัดภาวะสุขภาพเท่ากับ 0.79 การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความวิตกกังวลของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราอยู่ในระดับต่ำ (ความเบ้ .96) 2. ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา อยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างสูงเล็กน้อย (ความเบ้ - .55) 3. ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทางลบกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา (r เท่ากับ -.63) 4. ปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการอยู่ร่วมกัน เหงาและว้าเหว่
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheats read infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: anxiety, geriatrics, psychiatry, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373360000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย