เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์ (Heme-sync) และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือเพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน

 

ผู้วิจัย/Authors: พจมาศ รัตนวิโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์ (Heme-sync) และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือเพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกเฮมิ-ซิงค์และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อลดความวิตกกังวลในการถูกประเมิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2535 จำนวน 49 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีคะแนนความวตกกังวลในการถูกประเมินสูง กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มเข้ากลุ่ม 3 กลุ่มคือ กลุ่มฝึกเฮมิ-ซิงค์ จำนวน 15 คน กลุ่มฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อจำนวน 17 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดกระบวนการฝึกเฮมิ-ซิงค์ ชุดกระบวนการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบทดสอบบุคลิกภาพ FNE และแบบวัดปฏิกริยาต่อการฝึก ผลการวิจัยพบว่า สมมติฐานได้รับการสนับสนุนบางส่วนคือ ภายหลังการฝึก คะแนนความวิตกกังวลในการถูกประเมินของกลุ่มฝึกเฮมิ-ซิงค์และกลุ่มฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความวิตกกังวลในการถูกประเมิน ระหว่างกลุ่มฝึกเฮมิ-ซิงค์ กลุ่มฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกลุ่มควบคุม รายละเอียดผลการวิจัยและการอภิปรายผลปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์
website why people cheat in marriage wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how to spot a cheater women affair open
abortion personal stories site suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: anxiety, FNE, personality, psychiatry, stress, เครียด, ความเครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 373360000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย