เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

 

ผู้วิจัย/Authors: นาฏยา เอื้องไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก , พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 28-65 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นคู่สมรสของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย เลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคู่สมรสของผู้ป่วย แบบประเมินความวิตกกังวลในสถานการณ์ขณะนั้นของ สปิลเบอร์เกอร์ ชื่อ STAI From X-I ได้รับการแปรเป็นภาษาไทยโดย นิตยา คชภักดี และคณะ และแบบแผนการให้ข้อมูลแก่คู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 ราย เพื่อประเมินความสามารถในการเข้าใจและนำมาปรับปรุงก่อนใช้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แบบประเมินความวิตกกังวลนำไปทดลองใช้กับคู่สมรสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างมาแจกแจงความถี่และคำนวณร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนนำมาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ความวิตกกังวลก่อนได้รับข้อมูลและหลังได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ความวิตกกังวลหลังได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต่ำกว่าก่อนได้รับข้อมูล 2. ทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลเป็นรายคู่โดยใช้ตูกี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลก่อนได้รับข้อมูลและหลังได้รับข้อมูลครั้งที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลก่อนได้รับข้อมูลและหลังได้รับข้อมูลครั้งที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลหลังได้รับข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่แตกต่างกัน
website women that cheat with married men wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
cheats read infidelity in marriage

Keywords: วิตกกังวล, ภาวะวิตกกังล, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, การปฏฺบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, anxiety, anxious

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Code: 373350000017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย